1. Základní pojmy informatiky

Výpočetní technika

 • Souhrn metod a prostředků určených ke zrychlení a automatizaci zpracování informací. V současné době představuje především počítač.

Počítač

 • Technický prostředek určený ke zpracování informací elektronickou cestou.
 • Je zařízení, které zpracovává počítačová data pomocí předem vytvořeného počítačového programu
 • Zkratka PC = Personal Computer = osobní počítač - počítač, který slouží jednotlivcům
 • Skládá se z hardwaru a softwaru
 • Komunikuje s uživatelem prostřednictvím vstupních a výstupních zařízení

Technické prostředky - Hardware

 • Z anglického významu „železářské zboží“ nebo také „nářadí“, počítačový hardware je pak „computer hardware“) označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů (označovaných jako software). Samotná hranice mezi softwarem a hardwarem však není nijak ostrá – existuje tzv. firmware, což je název pro programy napevno vestavěné v hardware.

Programy - Software

 • Též programové vybavení počítače je sada všech počítačových programů umístěných v počítači. Software vzniká jeho programováním.

Informace

 • Sdělení určené ke zpracování - zvuk, obraz, text…

Zpracování informace

 • uložení a přenos
 • zobrazení a tisk
 • archivace, transformace a komprimace
 • třídění a výběr
 • aritmetické operace
 • logické operace

Jednotky informace

 • bit - 1 bit (binary digit - dvojková číslice)
  • základní jednotka informace
  • označuje se b a může nabývat pouze dvou hodnot - 0, 1
 • Byte - nejmenší adresovatelná jednotka
  • označuje B a platí 1 B = 8 b

Kapacita paměti

 • množství dat, které je paměť schopna uchovat
 • udává se v bytech s využitím předpon dle tabulky:
Předpona Značka Zápis Mocnina (B) Převod (B)
kilo k (někdy K) 1 kB 210 B 1024 B
Mega M 1 MB 220 B 1048576 B
Giga G 1 GB 230 B 1073741824 B
Tera T 1 TB 240 B 1099511627776 B

Vytisknout