2. Datové typy v PHP

Co je to datový typ – je to typ dat, které bude daná funkce, příkaz, skript apod. zpracovávat. V první řadě je třeba umět data vypisovat.

V PHP existuje 8 základních datových typů, které dělíme na:

Skalární datové typy

Obsahují pouze jeden prvek informace (např. jedno číslo, jeden text).

  • Boolean - logický datový typ. Jedná se o hodnotu pravda/nepravda, v zápisu PHP se zadává TRUE nebo FALSE (na velikosti písmen nezáleží).
  • Integer - celočíselný typ. Jsou to celá kladná i záporná čísla. Rozsah hodnot závisí na platformě, kde PHP běží; obvykle se hodnota pohybuje někde okolo dvou miliard (32-bit signed).
  • Float - desetinné číslo. Rozsah tohoto typu proměnné také závisí na platformě, kde PHP běží obvykle je k dispozici 1,8e308 hodnot (64-bit signed).
  • String - řetězec (text). Řetězce jsou v PHP kódovány 1 bajtem, takže mohou obsahovat 256 znaků.

Složené datové typy

Na rozdíl od předchozích typů mohou obsahovat složená data více prvků téhož typu (např. 5 jmen jakožto 5 textových řetězců).

  • Array - pole. Jedná se o složený typ, který může obsahovat i ostatní datové typy.
  • Object - objekt. Objektová proměnná může obsahovat různé prvky PHP, např. proměnné, funkce a konstanty.

Speciální datové typy

  • Resource (v PHP 8 již není podporován) - obvykle se používá k interakci s externím zdrojem dat (např. databází). Pokud např. potřebujeme otevřít soubor(fopen), pak funkce vrací prostředek, který slouží k výběru zadaného souboru.
  • Null „nic“ (prázdná hodnota). Jedná se o zvláštní datový typ, který nemá žádnou hodnotu. Hodí se třeba tehdy, pokud není nějaká proměnná inicializována nebo pokud byla smazána funkcí unset(). Je také možné libovolné proměnné přiřadit hodnotu null dodatečně.

Zatímco stringinteger a float můžete jednoduše vypsat příkazem print, u ostatních typů to není možné. Tam je to možné vypisovat mnoha jinými způsoby, k nejuniverzálnějším patří funkce var_dump() a var_export().

V PHP verzi 8 jsou další, nové datové typy nebo naopak některé jsou potlačeny.

Vyhledávání